Cienošas komunikācijas treniņš

Kā mums pieaugušajiem, bērniem, skolotājiem, kolēģiem labāk saprast vienam otru, atrast pareizos vārdus dažādās dzīves situācijās? Kā saprast savas un otras personas situācijā iesaistītās izjūtas, emocijas, vajadzības? Kā risināt konfliktu situācijās, nevainojot otru vai sevi? 

“Brīdī, kad cilvēks spēj runāt par to, ko viņš vēlas, nevis par to, kas citos ir nepareizi, uzreiz var ieraudzīt risinājuma sākumu.”/M.Rozenbergs/

Cienošas komunikācijas treniņa mērķis ir palīdzēt dalībniekiem radīt un nostiprināt saikni un kontaktu ar sevi un citiem, savā saskarsmē novērst to, kas šķir un rada konfliktus, un veidot empātiskas un uz sadarbību vērstas attiecības un komunikāciju. 

Cienoša komunikācija pie tam ir kas vairāk nekā tikai spēja runāt, tā ir sociāla rīcība. Pie tās pieder spēja aktīvi klausīties, mainīt perspektīvu, empātija, sadarbība, piedalīšanās, godīgums lēmumu pieņemšanā, aktīvs atbalsts. 

Wertschatzende_Kommunikation-1Programma balstās uz Maršala Rozenberga (Marshal Rozenberg) nevardarbīgās komunikācijas (nonviolent communication) metodi. M. Rozenbergs ir pasaulē atzīts konfliktu mediators, kuru iedvesmoja Mahatma Gandijs ar nevardarbīgās pretošanās ideju, kā arī viņa skolotājs Karls Rodžers, kura aktīvās klausīšanās koncepciju (humānā psiholoģija) viņš attīstīja tālāk, kā uz vajadzībām orientēto pieeju. Rozenbergs balstās atziņā par to, ka cilvēks principā ir gatavs respektēt, sadarboties un izturēties mierīgi, ja vien var uzticēties, ka viņa vajadzības tiek sadzirdētas un ņemtas vērā, respektētas darbībā. Programma sākotnēji tika attīstīta pieaugušajiem, taču vēlāk Prof. Dr. psych. Markus Štuks (Marcus Stück, Vācija) un Marione Millere (Marion Müller) to īpaši pielāgoja arī pirmsskolas un skolas vecuma bērniem. 

 Cienošas komunikācijas galvenie uzdevumi ir:

  • Aktivizēt un paplašināt zināšanas par to, kā funkcionē cienoša komunikācija – t.i., attiecības un kontakts ar citiem, kas balstās partnerībā, kooperācijā un cieņā, nevis vardarbībā, nosodījumā, kritizēšanā.
  • Paplašināt vārdu krājumu, mācot izmantot vārdus, kas apraksta personīgo pieredzi, izsaka novērojumus, izjūtas, vajadzības, skaidrus lūgumus.
  • Palīdzēt apgūt veidus, kā godīgi paust savas izjūtas, kā apzināt un piepildīt savas vajadzības, formulējot lūgumu, kas neietekmē citus un neizmanto vardarbīgus (citus neaizvainojošus un agresīvus) saskarsmes veidus.
  • Palīdzēt atpazīt, iepazīt un atzīt citu cilvēku izjūtas, vajadzības, sadzirdēt lūgumus, aizstāvēt un atbalstīt otru vajadzību piepildīšanā, būt empātiskam saskarsmē ar citiem.
  • Veicināt kritisko domāšanu un uzņemties iniciatīvu un atbildību konfliktu risināšanā.
  • Palīdzēt atklāti izteikt savu viedokli, neizraisot atraidījumu vai naidīgumu. 

 Treniņš sastāv no 8 nodarbībām:

  • pieaugušajiem katras nodarbības ilgums ir 2 stundas. 
  • bērniem treniņš paredzēts izmantojot spēles un radošas aktivitātes. Vienas nodarbības ilgums  ir 1 stunda. 

Nodarbību grupas tiek veidotas pamatojoties uz dalībnieku pieteikumiem. Grupā plānots iekļaut 10-20 dalībniekus.

Vieta: iespējams noorganizēt dažādās Rīgas vietās, atkarībā no dalībnieku pieprasījuma.

“Praktisks Cienošas komunikācijas treniņš: Par ATTIECĪBĀM” 

notiks 2020.gada oktobrī, kas notiks pirmdienu un ceturtdienu vakaros no 18:30 – 20:30 oktobra un novembra mēnešos: 12., 15., 19., 22., 26., 29.oktobrī un 2. & 5.novembrī.

Vieta: Rīga, Apmācību un semināru centrā T-ELPA, Zemitānu ielā 9

 

Cena: 200 eiro (ieskaitot PVN)

Dalībai pieteikties: vineta@vcg.lv vai 29294443 (Vineta) / 29168546 (Anete)


 

image
image
image

BIODEJA

Biodeja ir par šī mirkļa intensitātes sajušanu. Ja mēs esam šeit un tagad, tad dzīve kļūst fantastiska un katrs mirklis ir burvības pilns. /Rolando Toro, biodejas pamatlicējs/